Department of Chemical Technology, Faculty of Science
Contact Us
      Contact us
      Frequently asked questions
Contact Us »
Frequently asked questions 

 

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: สามารถพบอาจารย์ ได้ที่ไหน เมื่อไหร่?

คำตอบ: ให้ดูตารางเวลาของอาจารย์แต่ละท่านที่บอร์ดหน้าห้องทำงานของอาจารย์ โดยอาจารย์ได้ระบุวิธี/สถานที่และเวลาที่สะดวกให้ติดต่อ รวมทั้ง office hours ไว้แล้ว


คำถาม: เครื่องมือเสียจะต้องเขียนแบบฟอร์มอะไรบ้าง?

คำตอบ: นิสิตแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องมือรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีที่เกิดความเสียหายหรือความบกพร่อง โดยเขียนแบบฟอร์มแจ้งความบกพร่องของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ScFM-CT-04-001-D แล้วให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อโดยสามารถรับแบบฟอร์มนี้ได้ที่ลิ้นชักเก็บเอกสาร สำนักงานภาควิชาฯหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ภาควิชาที่Press released & Download ภายใต้เมนู แบบฟอร์มต่างๆ


คำถาม: จะยืมเครื่องมือภายนอกภาควิชา จะต้องทำหนังสือแบบไหนส่ง?

คำตอบ:

ทั้งนี้นิสิตสามารถแจ้งรายละเอียดการใช้เครื่องมือและหน่วยงานที่ต้องการไปใช้เครื่องมือให้เจ้าหน้าที่สำนักงานภาควิชาเคมีเทคนิคออกบันทึกข้อความหรือจดหมายดังกล่าวให้นิสิตได้


คำถาม: บุคคลภายนอกภาควิชามาขอใช้เครื่องมือ จะต้องติดต่อใครและส่งเอกสารอะไรบ้าง?

คำตอบ: กรุณาตรวจสอบชนิดเครื่องมือที่เว็บไซต์ภาควิชา www.chemtech.sc.chula.ac.th/people.php ภายใต้เมนู Scientists and Technicians เพื่อดูรายละเอียดของเครื่องมือที่นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนดูแล รวมทั้งข้อมูลการติดต่อ โดยขอให้ติดต่อผู้ดูแลเครื่องมือโดยตรงเพื่อทราบว่าเครื่องมือพร้อมใช้งานหรือไม่ กรณีเครื่องมือพร้อมใช้งานให้ทำบันทึกข้อความถึงหัวหน้าภาควิชาเคมีเทคนิคเพื่อขอความอนุเคราะห์และส่งมายังภาควิชาฯ เพื่อดำเนินการต่อไป


คำถาม: รายละเอียดที่ต้องระบุบนใบเสร็จสำหรับเบิกเงินจากภาควิชา มีอะไรบ้าง?

คำตอบ: ดูรายละเอียดบน Website ภาควิชาฯ www.chemtech.sc.chula.ac.th/Press released & Download ภายใต้เมนูแบบฟอร์มต่างๆ/ตัวอย่างใบเสร็จสำหรับการเบิกจ่ายจากภาควิชาฯ โดยใบเสร็จต่างๆ ที่จะเบิกเงินจากภาควิชาจะต้องระบุรายละเอียดสำคัญต่างๆ ดังนี้ ชื่อลูกค้า, ที่อยู่ลูกค้า, วันที่ใบกำกับภาษี, รายละเอียดสินค้า, ปริมาณ, หน่วย, ราคาต่อหน่วย, จำนวนเงิน, รวมเงิน, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, รวมเงินทั้งสิ้น, ผู้รับเงิน, ผู้รับสินค้า และผู้ส่งสินค้า


คำถาม: ที่ส่งงานของวิชาต่างๆ อยู่ที่ไหนบ้าง?

คำตอบ: กรุณาสอบถามและนัดแนะวัน เวลา และสถานที่ส่งงานกับอาจารย์ผู้สอนหรือนักวิทย์หรือผู้ช่วยสอนในรายวิชานั้นๆ เพื่อความเข้าใจตรงกันในสถานที่ส่งงาน สำหรับรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนให้นิสิตส่งงานได้ที่ช่องรับเอกสารของอาจารย์ให้นิสิตนำมาใส่ในช่องรับเอกสารของอาจารย์ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างห้อง G01/15 และ G01/16 ภายในสำนักงานภาควิชาฯ


คำถาม: นิสิตจะไปนำเสนอที่ประชุมวิชาการ จะต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง?

คำตอบ: แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม/บทคัดย่อ/บทความ ส่งไปยังหน่วยงานที่จัดการประชุม / แบบฟอร์มนิสิตไปนำเสนอผลงานวิจัยใน-ต่างประเทศ (new): RP-R-04 ส่งที่สำนักงานภาควิชาฯ (สำหรับนิสิตรับทุนศูนย์ PETROMAT) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ http://www.petromat.org/home/download/


คำถาม: อยากยืมอุปกรณ์ เครื่องแก้ว ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(เครื่องมือ) ต้องทำอย่างไรบ้างคะ/ครับ ?

คำตอบ:

-  อุปกรณ์ เครื่องแก้ว

 • นิสิตที่ทำวิจัยชั้น 18 อาคารมหามกุฏ กรุณาติดต่อขอเบิกยืมที่ห้องปฏิบัติการ Fuels Testing Laboratory
 • นิสิตที่ทำวิจัยที่อาคารประสมฯ กรุณาติดต่อขอเบิกยืมที่ห้องปฏิบัติการ Physicochemical Measurements Laboratory
 1. การขอเบิกอุปกรณ์ เครื่องแก้ว : ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องปฏิบัติการพร้อมส่งแบบเบิกอุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการ (ScFM-CT-04-005-C) ที่เขียนรายการขอเบิกเรียบร้อยแล้ว โดยที่ถ้าเป็นอุปกรณ์ เครื่องแก้ว ราคาน้อยกว่า 10,000 บาท (หน้าที่ 1) สามารถยื่นขอเบิกได้เลย แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ เครื่องแก้ว ราคามากกว่า 10,000 บาท (หน้าที่ 2) ต้องผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมลงลายมือชื่อ
 2. การรับอุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ :
  • กรณีที่ 1 เจ้าหน้าที่สามารถจัดหาอุปกรณ์ เครื่องแก้วได้ทันที สามารถรับอุปกรณ์ เครื่องแก้วในเวลานั้นได้
  • กรณีที่ 2 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ เครื่องแก้วได้ทันที จะนัดให้มารับอุปกรณ์ เครื่องแก้วอีกครั้ง
  • เมื่อได้รับอุปกรณ์ เครื่องแก้ว ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด โดยที่เครื่องแก้วต้องไม่มีรอยแตก ร้าว บิ่น
 3. การคืนอุปกรณ์ เครื่องแก้ว : นำอุปกรณ์ เครื่องแก้วส่งคืนกลับเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการที่ขอเบิก โดยอุปกรณ์ เครื่องแก้วต้องมีสภาพเดียวกับตอนรับไป หากเกิดความชำรุดเสียหายต้องหามาทดแทนในสภาพเดิม
 4. งดเบิกยืม-คืนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้วในวันที่มีการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ

-  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 1. การขอเบิกครุภัณฑ์ประจำห้อง : ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูห้องปฏิบัติการ/วิจัยที่ต้องการขอเบิกครุภัณฑ์
 2. ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ได้รับให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด พร้อมทดสอบการทำงานของเครื่อง
 3. การคืนครุภัณฑ์ : ส่งคืนกลับเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ/วิจัยที่ขอเบิก โดยครุภัณฑ์ต้องมีสภาพเดียวกับตอนรับไป หากเกิดความชำรุดเสียหายต้องหามาทดแทนในสภาพเดิม

 


คำถาม: จะเริ่มเข้าทำวิจัย ในห้องปฏิบัติการ/วิจัย ต้องทำอย่างไร ?

คำตอบ:

 • นิสิต/นักวิจัยต้องผ่านการอบรมดับเพลิง และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • นิสิต/นักวิจัยต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยทางเคมี
 • นิสิต/นักวิจัยกรอกแบบเอกสารแบบประเมินความเสี่ยงและความพร้อมพร้อมก่อนเริ่มก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย ScFM-CT-04-003-A พร้อมทั้งแนบสำเนาใบประกาศผ่านการอบรมความปลอดภัยทางเคมี และ SDS ของสารเคมีที่ใช้ ในกรณีที่มีการสร้างหรือประกอบเครื่องมือเพื่อการวิจัยให้นิสิตแนบแบบเอกสารกำกับเครื่องมือวิจัย SCFM-CT-04-003-B แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/วิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมตอบข้อซักถามตามแบบประเมิน เมื่อผ่านแล้วนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยลงลายมือชื่อ
 • นิสิต/นักวิจัย ต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ/วิจัย ที่จะเข้าใช้งาน และการซ้อมรับมือตามแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

 


คำถาม: จะจองใช้เครื่องมือวิเคราะห์/ทดสอบ ต้องทำอย่างไร?

คำตอบ: *** นิสิตต้องผ่านการใช้งานเครื่องครั้งแรกกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องมือวิเคราะห์แล้วเท่านั้นถึงจะสามารถจองขอใช้ทางเว็บไซต์ได้ ***

 1. ใช้คอมให้เข้าไปที่ http://www.chemtech.sc.chula.ac.th/facilities_detail.php?categoryid=17&category_subid=44&detailid=244
 2. คลิกเลือกเครื่องที่ต้องการทำการจอง
 3. คลิกเลือกวันที่ที่ต้องการจองใช้งาน ระบบจะให้ใส่ password
  • ในการเข้าไปนัดหมายหรือจองเครื่องแต่ละครั้ง ขอให้นิสิตใช้ Password จากในระบบ Intranet ของภาควิชา และต้องใช้คอมพิวเตอร์ในห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องคอมพ์) เท่านั้น โดยพิมพ์ 161.200.120.2 ลงไปตรงช่องใส่ URL
 4. ระบุเวลาที่จะใช้งาน ชื่อ-นามสกุลผู้จองใช้งาน และรหัสนิสิต ลงในช่อง From : และ Event text :
 5. เสร็จแล้วให้ทำการ log out ออกทุกครั้ง

หมายเหตุ*** ต้องจองเครื่องมือล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และก่อน 15.00 น. ของวันจอง นิสิตที่จองแล้วไม่มาใช้ตามกำหนดเวลา แสดงว่าสละสิทธิการใช้ในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้นิสิตคนอื่น ๆ ใช้งานทันที

 


คำถาม: อยากค้นหาสารเคมีที่ต้องการในภาควิชาทำอย่างไร?

คำตอบ: นิสิตที่ต้องการค้นหาสารเคมีที่ต้องการภายในภาควิชาฯ นิสิตสามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้

 • ห้องคอมพิวเตอร์
  • ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ CT_WS38
   • โดยในตอน log on เข้าเครื่องให้ใช้
    • user name : chemtrack
    • password : chemtrack
   • เลือก log on to : CT_WS38 (ชื่อเครื่อง)
  • ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ CT_WS38
   • โดยในตอน log on เข้าเครื่องให้ใช้
    • user name : CT_WS57chemtrack
    • password : chemtrack
   • เลือก log on to : CT_WS57 (ชื่อเครื่อง)
  • และในการเข้าใช้โปรแกรมฐานข้อมูลchemtrackให้ใส่
   • user name : uchemtech
   • password : uchemtech
 • วิธีการใช้งานฐานข้อมูล Chemtrack
  • ดับเบิ้ลคลิกที่ icon Chemtrack ที่ desktop
  • ใส่ชื่อ user name และ password เข้าฐานข้อมูลให้เหมือนกับที่ระบุไว้ ในคอลัมน์ด้านซ้ายมือจากนั้นกดตกลง
  • เมื่อเข้าสู่โปรแกรมฐานข้อมูลChemtrackแล้ว
   • เลือกเมนูคลังสารเคมี
   • เลือกค้นหาสถานที่มีสารเคมีในหน่วยงาน
   • เมื่อปรากฏหน้าต่างการค้นหา ให้ใส่หมายเลข Chemtrack ID (กรณีที่ทราบ) กด Enter
    • กรณีไม่ทราบหมายเลข ID ให้คลิกที่ปุ่มขวามือของช่องรหัสสาร แล้วระบุชื่อสารที่ต้องการค้นหาเป็น ภาษาอังกฤษ(ไม่ต้องใส่ครบทุกคำก็ได้)แล้วกด Enter จากนั้นเลือกชื่อสารที่ต้องการค้นหาแล้ว กดปุ่มตกลง
   • ถ้ามีรายการสารปรากฏให้เห็นที่หน้าต่างค้นหาสถานที่ฯแสดงว่ามีสารนั้นอยู่ในภาควิชา ซึ่งจะบอกรายละเอียดของสถานที่เก็บและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกปุ่มรายละเอียดผลิตภัณฑ์
   • หากต้องการเบิกสารเคมีให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องปฏิบัติการ/วิจัยนั้นๆ
  ถ้านิสิตค้นหาแล้วไม่พบว่ามีในภาควิชาและต้องการทราบว่ามีที่ภาควิชาอื่นหรือไม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

 


คำถาม: นิสิตจะค้นหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ต้องการใช้ หรือยืม ได้จากที่ไหนบ้าง?

คำตอบ: นิสิตสามารถตรวจสอบชื่อเครื่องมือที่ต้องการ จากรายการเครื่องมือของแต่ละห้องปฏิบัติการ/วิจัย (ScSD……) และสามารถดูได้บางส่วนจาก http://www.chemtech.sc.chula.ac.th/facilities.php?menuid=5&categoryid=17 บนเว็บไซต์ของภาควิชา


คำถาม: เมื่อพบเครื่องมือเสีย/บกพร่อง ต้องทำอย่างไร?

คำตอบ: นิสิตแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเครื่องมือรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องมือดังกล่าวทันทีที่เกิดความบกพร่อง พร้อมเขียนแบบฟอร์ม ScFM-CT-04-001-D แล้วให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ


คำถาม: ลืม user name หรือ password ทำให้ไม่สามารถ log in เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องคอมพ์) ของภาควิชาได้ ต้องดำเนินการอย่างไร (กรณีเคยขอ user name และ password แล้ว)

คำตอบ:

 • ให้นิสิตกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ให้ที่โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ ในห้องเทคโนโลยี (ห้องคอมพ์)
 • เจ้าหน้า (คุณสุพจน์) จะดำเนินการแก้ไขให้ พร้อมเขียนแจ้งรายละเอียดการแก้ไขและสถานะการแก้ไขไว้ในแบบฟอร์ม (ปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ)
 • ให้นิสิตตรวจสอบสถานะการแก้ไข ถ้าเสร็จแล้วสามารถใช้งานได้ทันที โดย password ที่แก้ไขแล้วให้พิมพ์เหมือนกับ user name แล้วระบบจะแจ้งให้นิสิตเปลี่ยน password อีกครั้ง
 • ถ้ายังไม่สามารถใช้งานได้อีก ให้ติดต่อคุณสุพจน์ ที่ห้องทำงาน G04 (ฝั่งตรงข้ามกับสำนักงานภาควิชา)

 


คำถาม: นิสิตมีความต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องคอมพ์) ของภาควิชาสำหรับใช้งานทั่วไป หรือใช้ในการเรียนการสอน (กรณียังไม่มี user account)

คำตอบ:

 • ให้นิสิตรับ “แบบการขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์” (ScFM-CT-05-001-C) ได้ที่สำนักงานภาควิชา
 • เมื่ออ่านและยอมรับระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์แล้ว ให้นิสิตกรอกข้อมูลที่ส่วนของใบยอมรับกติกาฯ ในแบบการขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ครบถ้วนและชัดเจน (ห้ามกรอก user name หรือ password ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นคนกำหนดให้)
 • ยื่นแบบที่กรอกรายละเอียดแล้วที่สำนักงานภาควิชา หรือใส่ไว้ในช่องจดหมายของคุณสุพจน์ อีกครั้ง
 • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำ user account ให้ ภายใน 1 สัปดาห์
 • หลังจากนั้นให้นิสิตไปติดต่อขอรับ user account สำหรับใช้ log in เข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ที่คุณสุพจน์ ห้องทำงาน G04 (ฝั่งตรงข้ามกับสำนักงานภาควิชา) ***ในการใช้งานครั้งแรก ให้พิมพ์ password เหมือนกับ user name แล้วระบบจะแจ้งให้นิสิตเปลี่ยน password อีกครั้ง
  ***password จะมีอายุใช้งาน 1 เดือน ซึ่งระบบจะแจ้งงเตือนให้เปลี่ยน ดังนั้นเมื่อนิสิตได้รับ user account แล้ว ให้รีบนำไปใช้งานภายในระยะเวลา 1 เดือน

 


คำถาม: จะจบแล้วต้องดำเนินการอะไรบ้าง?

คำตอบ:

 1. เคลียร์และทำความสะอาดพื้นที่วิจัยให้เรียบร้อย
  • เครื่องแก้ว/เครื่องมือส่วนกลางของห้อง ให้นำกลับไปไว้ที่สวนกลางของห้องให้เรียบร้อย
  • สารเคมีและตัวอย่างที่ได้จากงานวิจัยของนิสิต ต้องระบุว่าเหลือสารเคมีอะไร ปริมาณเท่าใด และจะจัดการอย่างไรต่อไป(เช่น โอนให้ผู้อื่น, ส่งกำจัด, ดำเนินการคืนแก่ผู้ให้การสนับสนุนงานวิจัย เป็นต้น) สารตัวอย่างที่สังเคราะห์ขึ้นไม่ควรเก็บไว้ ต้องทิ้งให้ถูกต้องตามวิธีจัดทิ้งของเสีย ถ้าจำเป็นต้องเก็บไว้ ให้ระบุรายละเอียดของสารตัวอย่างที่สังเคราะห์ขึ้นให้ครบถ้วน(เช่น สารที่ใช้สังเคราะห์สารตัวอย่าง, ปฏิกิริยาที่ใช้ ชื่องานวิจัย, ชื่อนิสิตที่สังเคราะห์และปีที่นิสิตจบการศึกษา, เบอร์โทรติดต่อผู้เกี่ยวข้อง, ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เป็นต้น)
 2. คืนเครื่องแก้ว/เครื่องมือ/ครุภัณฑ์ ที่ยืมให้ครบถ้วนทุกห้องปฏิบัติการ/วิจัยของภาควิชา ตามเอกสาร ScFM-CT-04-005-E
  • ให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อกำกับ พร้อมทั้งเขียน “ไม่มีการยืมครุภัณฑ์/วัสดุ” ถ้าไม่มีการยืมครุภัณฑ์/วัสดุ จากห้องปฏิบัติการ/วิจัยนั้น
  • ให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อกำกับ แล้วให้นิสิตนำส่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการลงชื่อ ถ้ามีการยืมครุภัณฑ์/วัสดุ จากห้องปฏิบัติการ/วิจัยนั้น และคืนเรียบร้อยแล้ว
 3. คืนสิทธิ์การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หลังจากเคลียร์และทำความสะอาด โดยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆต้องมีสภาพสมบูรณ์เหมือนก่อนยืม ตามแบบฟอร์ม ScFM-CT-05-001-E
  • คืนตู้/ลิ้นชักเก็บสารเคมี ให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/วิจัยลงชื่อรับคืน
  • คืนโต๊ะและกุญแจโต๊ะทำงาน ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องพักนิสิตลงชื่อรับคืน
  • คืนตู้เก็บของ ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลลงชื่อรับคืนบคืน
  • คืนบัตรเข้าออกจากภาควิชา ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานลงชื่อรับคืน
  • ***รายการเอกสารที่เจ้าหน้าที่ถือครองเพื่อตรวจสอบรายการที่นิสิตติดค้าง***
   • ScFM-CT-04-005-C ยืมของจากห้องปฏิบัติการ(<10,000บาท)
   • ScFM-CT-04-005-C ยืมของจากห้องปฏิบัติการ(>10,000บาท)
   • ScFM-CT-04-005-A ยืมของห้องปฏิบัติการ/วิจัย(>1สัปดาห์)
   • ScFM-CT-05-001-B ขอใช้โต๊ะทำงาน
   • ScFM-CT-05-001-F ขอใช้ตู้เก็บสารเคมี
 4. ประสานงานบัณฑิตศึกษาจะลงชื่อให้เอกสารสมบูรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ลงชื่อหลังจากตรวจสอบแล้วว่านิสิตได้ส่งข้อมูลดังนี้ มายัง suchula_p@yahoo.com ครบถ้วน
  • นิสิต ป.โท หรือ เอก ส่งไฟล์ Abstract(ไฟล์ Microsoft Word) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  • นิสิตทุนฯ ส่งไฟล์ Poster งานวิจัย ขนาด A1(60x84cm) ตาม Template ของกลุ่มงานวิจัยที่กำหนด(สามารถ download ได้ที่ http://www.chemtech.sc.chula.ac.th/press-download.php?categoryid=49&category_subid=43

 


คำถาม: กำหนดการอบรม safety, chemtrack, wastetrack

คำตอบ:

 1. การอบรมความปลอดภัยทางเคมี(Chemical Safety) ติดตามรายละเอียดและช่วงเวลาเปิดอบรมที่http://chemsafe.chula.ac.th/ แล้วเลือกหัวข้อ “สมัคร/ยื่นใบคำร้อง” > “ChemTrain” > “สมัครอบรมการใช้โปรแกรม”
 2. การอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ติดตามรายละเอียดและช่วงเวลาเปิดอบรมที่http://chemsafe.chula.ac.th/แล้วเลือกหัวข้อ “สมัคร/ยื่นใบคำร้อง” > “Chemtrack” > “สมัครอบรมการใช้โปรแกรม”
 3. การอบรมความปลอดภัยในการจัดการของเสีย ติดตามรายละเอียดและช่วงเวลาเปิดอบรมที่http://chemsafe.chula.ac.th/แล้วเลือกหัวข้อ “สมัคร/ยื่นใบคำร้อง” > “Wastetrack” > “สมัครอบรมการใช้โปรแกรม”